Algemene Voorwaarden VoetbalMoves

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door VoetbalMoves schriftelijk is bevestigd.

1.2 Afspraken met personeel binden VoetbalMoves niet, tenzij schriftelijk door VoetbalMoves bevestigd.

1.3 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan VoetbalMoves van welke aard dan ook.

1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.

Artikel 2 – Definities

2.1: De klant: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de door VoetbalMoves aangeboden diensten voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg of vervangende vergelijkbare wetgeving.

2.2: Het kind: het in 2.1 bedoelde kind van de klant.

2.3: VoetbalMoves: De heer F. Steenvoorden h.o.d.n. VoetbalMoves.

2.4: Middag: de enkele middag in de week dat een kind aan de activiteiten van VoetbalMoves mee kan doen.

2.5: Partijen: VoetbalMoves en de klant.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst tussen de klant en VoetbalMoves.

3.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4 – Aanmelding en inschrijving

4.1: Aanmelding voor deelname aan VoetbalMoves kan uitsluitend geschieden door inzending door de klant van het inschrijfformulier op de website van VoetbalMoves (www.voetbalmoves.nl).

4.2: De aanmeldingen voor inschrijving worden door VoetbalMoves geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

4.3: VoetbalMoves stuurt binnen 48 uur na ontvangst van de aanmelding een bevestiging.

4.4 Indien het maximum aantal deelnemers voor een middag bereikt is wordt het kind op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt hiervan bericht per email.

4.5: Deelname van een kind op de wachtlijst is mogelijk zodra een ander kind op de desbetreffende middag stopt. Hierbij bepaalt de volgorde van aanmelding wanneer een kind op de wachtlijst aan de beurt komt.

Artikel 5 – Opzegging van de overeenkomst

5.1: De klant kan de overeenkomst per direct opzeggen.

5.2: De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het kind de basisschool verlaat.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

6.1: De maandelijkse kosten worden per maand aan het eind van de maand waarop de factuur betrekking heeft gefactureerd. De facturering betreft het aantal middagen waaraan het kind heeft deelgenomen in de desbetreffende maand. De hoogte van de factuur kan daardoor per maand verschillen

6.2: Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.

6.3: Bij het uitblijven van tijdige betaling geldt het volgende:

1e herinnering
Indien er binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur, niet is betaald, wordt per mail een eerste herinnering verzonden. Hierbij worden € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag inclusief administratiekosten moet vervolgens binnen 7 dagen op de rekening van VoetbalMoves staan.

2e (laatste) herinnering
Is er na 17 dagen na ontvangst van de factuur nog steeds niet betaald, dan wordt per mail een laatste waarschuwing gezonden. Bovendien wordt zonder rechtelijke tussenkomst verdere deelname van het kind aan de activiteiten van VoetbalMoves opgeschort totdat tot betaling is overgegaan. Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. Tevens zal VoetbalMoves de rekening aan een incasso bureau uit handen geven. De kosten van deze incasso komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Brengen en halen:

VoetbalMoves kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten en ongevallen bij het halen en brengen naar de training

Artikel 8 – Ziekte

Bij ziekte van het kind is deelname aan de activiteiten van VoetbalMoves niet mogelijk. Indien een kind bij de start van de activiteiten ziek blijkt te zijn zal de klant worden verzocht het kind op te komen halen.

Artikel 9 – Verwerking en beheer van persoonsgegevens

9.1: VoetbalMoves houdt zich bij de verwerking en het beheer van persoonsgegevens aan het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2: VoetbalMoves verwerkt gegevens van/over de klant en het kind alleen in relatie tot zijn dienstverlening, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens die VoetbalMoves van de klant ontvangt als voor de gegevens die VoetbalMoves ontvangt van een beroepsoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening.

9.3: Met de aanmelding van het kind verleent de klant toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van het kind.

9.4: Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft klant VoetbalMoves ondubbelzinnig toestemming om tijdens alle activiteiten van VoetbalMoves gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden, tenzij een klant vooraf via mail kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben.

Artikel 10 – Verplichtingen van de klant

10.1: De klant is verplicht bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind te melden op het inschrijfformulier of zodra de bijzonderheden zich voordoen. In overleg met de klant zal worden bekeken of deelname van het kind aan de activiteiten van Voetbalmoves mogelijk is c.q. blijft.

10.2: De klant draagt er zorg voor dat VoetbalMoves beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de klant tijdens de activiteiten van VoetbalMoves.

10.3: De klant haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem halen. Bij niet nakomen van deze verplichting is VoetbalMoves gerechtigd kosten in rekening te brengen.

10.4: De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan VoetbalMoves.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1: Activiteiten met kinderen brengt per definitie risico’s met zich mee. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen die tijdens de activiteiten een verwonding oplopen of ziek of besmet worden, maar ook allerhande andere risico’s zijn denkbaar. VoetbalMoves tracht die risico’s zoveel mogelijk te beperken en neemt daartoe de redelijke eisen van veiligheid en zorg in acht. In geval van een schadeveroorzakende gebeurtenis wordt indien nodig door VoetbalMoves een schaderapport opgemaakt, dat als bewijs dient behoudens de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. VoetbalMoves is niet aansprakelijk voor letselschade en/of voor schade als gevolg van diefstal van eigendommen van het Kind en/of de Klant en/of voor andere schade geleden door het Kind en/of door de Klant.

Artikel 12 – Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk of digitaal tussen Balplezier en de klant worden vastgelegd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1: Op alle rechtsbetrekkingen tussen VoetbalMoves en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

13.2: Eventuele geschillen tussen VoetbalMoves en de klant zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het werkgebied van VoetbalMoves, behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven en/of VoetbalMoves als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen ingediend worden bij VoetbalMoves die deze klachten op zorgvuldige wijze zal behandelen.

Artikel 15 – Overig

Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel vernietigbare bepalingen vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van het oorspronkelijke beding.